STRIST

Statybos techninis reglamentas ir statybos taisykles:

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS

DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO1992 m. gegužės 12 d. Nr. 343

DOC1

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.05.01:2017

STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS

DOC2

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.04.04:2017

 STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ

DOC3

LIETUVOS RESPUBLIKOS

TERITORIJŲ PLANAVIMO

ĮSTATYMAS

DOC4

LIETUVOS RESPUBLIKOS

STATYBOS

ĮSTATYMAS

DOC5

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAUGOMŲ TERITORIJŲ

ĮSTATYMAS

DOC6

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAUGOMŲ TERITORIJŲ

ĮSTATYMAS

DOC7

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 39:2016

 

„Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“

DOC8

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 2.05.07:2005
MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMAS

DOC9

TF_0389_TDP-SK_TS technines specifikacijos